Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

      I.        Postanowienia ogólne

    II.        Cel i zakres zbierania danych

   III.        Podstawa przetwarzania danych

  IV.        Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

    V.        Pliki "cookies"

  VI.        Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu porzucone-niepelnosprawne.pl jest Fundacja Odzyskać Radość z siedzibą w Wiśniewie, Bogurzyn 8706-521 Wiśniewo, NIP: 5671870133, REGON: 142011769, KRS: 0000337105, adres poczty elektronicznej: fundacja@grupazdrowie.pl, zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2.   Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane są:

3.1.  Przetwarzane zgodnie z prawem dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów
i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

3.2.  Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4.  Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu porzucone-niepelnosprawne.pl.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Administrator zbiera dane osobowe w celu nawiązania, kształtowania treści, zmian, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego dotyczącego Usług Elektronicznych.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

2.1.  Imię i nazwisko,

2.2.  Numer telefonu,

2.3.  Adres e-mail.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

3.1.  Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.

3.2.  Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.3.  Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 

III.  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora zgodnie z Regulaminem Serwisu.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

2.1.  Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

2.2.  Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2.2). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zawartych w zbiorze danych Administratora, prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo do kontroli ich przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1, Użytkownik może dokonać modyfikacji danych poprzez przesłanie stosownej wiadomość e-mail na adres: fundacja@grupazdrowie.pl

V. PLIKI „COOKIES”

1. Serwis Usługodawcy używa plików cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności te wymagające autoryzacji.

 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu porzucone-niepelnosprawne.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze