Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
PORZUCONE-NIEPELNOSPRAWNE.PL

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis

IV. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

V. Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

VI. Obowiązki użytkownika

VII. Własność intelektualna

VIII. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy

IX. Postępowanie reklamacyjne

X. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym porzucone-niepelnosprawne.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Fundację Odzyskać Radość z siedzibą w Wiśniewie, Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo, NIP: 5671870133, REGON: 142011769, KRS: 0000337105.

2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin Serwisu określa w szczególności:

3.1. rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,

3.2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

3.3. obowiązki Użytkownika,

3.4. tryb postępowania reklamacyjnego,

3.5. odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

6. Usługodawca oświadcza, iż konkursy plastyczne organizowane za pośrednictwem Serwisu nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. ze zm.)

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

1. USŁUGODAWCA Fundacja Odzyskać Radość z siedzibą w Wiśniewie, Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo, NIP: 5671870133, REGON: 142011769, KRS: 0000337105.

2. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu.

3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

4. SERWIS - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem porzucone-niepelnosprawne.pl.

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

6. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z Formularza Kontaktowego.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1.1. komputer z dostępem do Internetu,

1.2. dostęp do poczty elektronicznej,

1.3. przeglądarka internetowa,

1.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

V. WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwisu opisanej w rozdziale III pkt. 1 ma charakter nieodpłatny.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika.

 

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.

2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.

2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Serwisu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@grupazdrowie.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

1.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.

3. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

5. Serwis jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze