Publikacje

Wybrane publikacje nawiązujące do zagadnień związanych z sytuacją dzieci porzuconych-niepełnosprawnych.

 • Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

  Rodzina jest wspólnotą życia, która funkcjonuje od zarania dziejów, a stanowi jedyne niepowtarzalne środowisko rozwoju i wychowania dziecka, wprowadzania go w świat norm i wartości, jest także podstawową grupą społeczną, w której odbywa się proces kształtowania w ramach oddziaływań wychowawczych i socjalizacyjnych wzorca osobowościowego, dlatego też problematyka życia rodzinnego jest wciąż aktualna i na nowo podejmowana. Obecne zainteresowanie problematyką rodziny skierowane jest na jej strukturę, trwałość, wydolność opiekuńczo – wychowawczą, bowiem w środowisku tym następuje wiele zmian związanych z przeobrażeniami cywilizacyjnymi i kulturowymi społeczeństwa. Owe przeobrażenia niosą ze sobą nie tylko pozytywne skutki, lecz również liczne niekorzystne zjawiska zagrażające życiu rodzinnemu; rodzina oddziaływuje na młodego człowieka niezależnie od tego czy jest środowiskiem wartościowym, czy też przejawia cechy dysfunkcjonalności.

  Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony irss.pl

  Źródło: irss.pl

 • Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności

  Rodzina stanowi wyjątkowe i niepowtarzalne środowisko, które najkorzystniej wpływa na fizyczny, psychiczny i społeczny rozwój dziecka, pod warunkiem jednak, że realizuje ona w sposób właściwy przypisane jej funkcje, zwłaszcza opiekuńczo-wychowawcze. Burzliwy okres transformacji ustrojowej przyniósł ze sobą nie tylko pozytywne skutki, ale też spowodował liczne zagrożenia i zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

  Próba diagnozy tego trudnego terenu badawczego wydaje się być szczególnie ważna ze względu na zmiany dokonujące się w polskim systemie prawnym, próbującym się dostosowywać do standardów europejskich, w których nadaje się prymat rodzinie i rodzinnym formom opieki nad dzieckiem.

  Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony irss.pl

  Źródło: irss.pl

 • Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej

  Pomoc społeczna, praca socjalna jako zagadnienie naukowe jest stale „dotykana” przez rozważania z różnych dziedzin nauki. Jest to w dużej mierze spowodowane interdyscyplinarnością nauk społecznych oraz coraz to nowych koncepcji dotyczących życia społecznego. W niniejszej publikacji przedstawione są niektóre z tych koncepcji, które wpływają na poszczególne obszary pomocy społecznej.

  Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony irss.pl

  Źródło: irss.pl

 • Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem

  Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony irss.pl

  Źródło: irss.pl

 • Niepełnosprawność intelektualna – między diagnozą a działaniem

  W ostatnim dziesięcioleciu sytuacja osób niepełnosprawnych intelektualnie na świecie, a także w Polsce, uległa dużej poprawie. Również od kilku lat obserwujemy wyraźny wzrost liczby profesjonalistów zajmujących się opieką i wsparciem osób niepełnosprawnych. Prawie każdy aspekt życia osoby niepełnosprawnej, ma swój odpowiednik w działalności rozmaitych organizacji i stowarzyszeń np. w dziedzinie kultury, twórczości, sztuki, mediów, edukacji itd. Sytuacja ta z pozoru pozytywna prowadzi także do uzależnienia się osoby niepełnosprawnej od rozmaitych form pomocy i wsparcia profesjonalnego i nieprofesjonalnego.

  Każda dziedzina życia osoby niepełnosprawnej poddana została zinstytucjonalizowaniu, co w rezultacie doprowadziło do zmonopolizowania życia tych osób przez działalność organizacji pomocowych, jednocześnie uzależniając je od świadczonych usług i opieki prowadząc do wykształcenia postawy roszczeniowej, niesamodzielności i bierności.

  Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony irss.pl

  Źródło: irss.pl

 • Dodaj link do:
 • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze