Regulamin Konkursu Plastycznego

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

KAMPANII INFORMACYJNEJ „PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE”

pt. „Mój niepełnosprawny Przyjaciel”

 

§ 1

Organizator Konkursu

1.    Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Mój niepełnosprawny przyjaciel”, zwanego dalej konkursem, jest Fundacja Odzyskać Radość z siedzibą w Wiśniewie, Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo, NIP: 5671870133, REGON: 142011769, KRS: 0000337105, zwana dalej Organizatorem.

2.    Konkurs jest organizowany w ramach kampanii informacyjnej „Porzucone-Niepełnosprawne” za pośrednictwem serwisu internetowego po adresem porzucone-niepelnosprawne.pl

3.    Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

4.    Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: dzieci@porzucone.pl

 

§ 2

Cele Konkursu

1.    Głównym celem konkursu jest popularyzacja integracji społecznej zdrowych i niepełnosprawnych dzieci.

2.    Cele szczegółowe:

2.1.  kształtowanie pozytywnego wizerunku dzieci niepełnosprawnych,

2.2.  kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród społeczeństwa,

2.3.  kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów dzieci niepełnosprawnych,

2.4.  wskazanie sposobów pomocy niepełnosprawnym dzieciom,

2.5.  podnoszenie wiedzy społeczeństwa o niepełnosprawności.

3.    Celem konkursu jest również pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i możliwości zaprezentowania swoich umiejętności uczestnikom konkursu.

 

§ 3

Uczestnicy Konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-III na terenie województwa mazowieckiego.

 

§ 4

Czas trwania Konkursu

1.    Prace należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście (w godzinach 8.00-18.00) w terminie od 9 do 22 października 2014 r., z dopiskiem „Konkurs plastyczny” na adres:

 

Zespół Opieki Długoterminowej

Poradnia Rodzinna "Zdrowie"

Kraszewo-Czubaki 23A

09-140 Raciąż

 

2.    Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac.

3.    Prace przesłane lub złożone po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego w przypadku prac nadsyłanych pocztą.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.

5.    Organizator Konkursu nie zwraca kosztów związanych z dostarczeniem prac.

6.    Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie do 31 października 2014 r.

§ 5

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1.    Temat konkursu: „Mój niepełnosprawny Przyjaciel”

2.    Praca konkursowa powinna być wykonana formie plakatu, prezentującego możliwości spędzania wolnego czasu z niepełnosprawną koleżanką, niepełnosprawnym kolegą. Tematyka prac plastycznych powinna nawiązywać do hasła Konkursu „Mój niepełnosprawny Przyjaciel”.

3.    Prace powinny być wykonane w formacie minimum A4, maksimum A3 w dowolnej technice płaskiej (nie będą przyjmowane techniki przestrzenne: wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.).

4.    Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.

5.    Prace powinny być wykonane indywidualnie, prace zespołowe nie będą uwzględniane w Konkursie.

6.    Prace konkursowe powinny być opisane według metryczki określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.    Metryczka powinna być wypełniona komputerowo lub ręcznie (czytelnie, literami drukowanymi) i naklejona na odwrocie każdej zgłoszonej pracy.

8.    Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., według załączonego wzoru (Załącznik nr 2).

9.    Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

10.  Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane pracę mogą być eksponowane na pokonkursowych wystawach organizowanych przez Organizatora, jak również zamieszczone w galerii na stronie internetowej www.porzucone-niepelnosprawne.pl. Nadesłane na Konkurs prace stają się własnością Organizatora. Nadesłane prace mogą stanowić element promocyjny działalności Organizatora.

11.  Do zgłoszenia, zawierającego komplet prac, należy dołączyć listę uczniów – autorów prac z imieniem i nazwiskiem nauczyciela oraz danymi adresowymi placówki (nazwa szkoły, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 6

Zasady przyznawania nagród

1.    Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora w tym celu Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator.

2.    Prace zniszczone i niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

3.    Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

4.    Komisja zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.

5.    Wszystkie nadesłane prace, spełniające warunki w niniejszym Regulaminie, zostaną zamieszczone na stronie Organizatora - www.porzucone-niepelnosprawne.pl.

6.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i sposobie ich wręczenia telefonicznie lub pisemnie.

 

 

 

§ 7

Dane Osobowe

1.    Administratorem danych osobowych uczestników Konkursów jest Organizator. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestników Konkursów będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

2.    Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych osobowych uczestnika, nauczyciela prowadzącego i reprezentowanej przez niego placówki (publikowanie danych uczestników Konkursu w Internecie, w prasie, w wydawnictwach wszelkiego typu, w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora).

§ 8

Postanowienia końcowe

1.    Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie serwisu internetowego www.porzucone-niepelnosprawne.pl Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 4.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

DO POBRANIA:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze