Słownik pojęć

 • Adopcja

  to taki stosunek prawny, jaki istnieje pomiędzy rodzicami a dzieckiem, a który powstał z woli zainteresowanych osób. Rodzice adopcyjni mają zarówno wszelkie prawa, które przysługują naturalnym rodzicom, jak i powinni spełniać wszystkie obowiązki właściwe dla normalnego stosunku rodzicielskiego. Trzeba jednak pamiętać, że przysposobienie jest tylko podobne do stosunków pomiędzy rodzicami a ich dzieckiem, m.in. dlatego, że istnieją sytuacje, w których adopcję można rozwiązać. Różne rodzaje przysposobienia pozwalają również na różne ułożenie więzi rodzinnych pomiędzy dzieckiem, rodzicami adopcyjnymi a rodziną rodziców adopcyjnych i rodziną dziecka. 

 • Dzieci porzucone

  to dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej lub których rodzice zrzekli się praw rodzicielskich. W takich przypadkach, sąd opiekuńczy wyznacza dla każdego małoletniego (osoby, która nie ma jeszcze 18 lat) opiekuna prawnego, który jako przedstawiciel małoletniego jest powołany do jego reprezentowania i dokonywania w jego imieniu czynności prawnych. Jednak samo ustanowienie opiekuna prawnego nie zastąpi dzieciom rodziców. Problem „dzieci porzuconych” to przede wszystkim brak kochającej rodziny. Brak "bezpiecznego domu", brak poczucia bezpieczeństwa, brak miłości. Porzucone dzieci w ośrodkach takich jak zakłady opiekuńczo-lecznicze otrzymają leczenie, pielęgnację i rehabilitację finansowane z NFZ oraz wyżywienie zapłacone prze Starostę.

 • Integracja społeczna niepełnosprawnych

  to idea, kierunek przemian oraz sposób organizowania zajęć i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wyrażające się w dążeniu do stworzenia tym osobom możliwości uczestniczenia w normalnym życiu, dostępu do tych wszystkich instytucji i sytuacji społecznych, w których uczestniczą pełnosprawni oraz do kształtowania ustosunkowań i więzi psychospołecznych między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi

 • Piecza zastępcza

  to forma opieki prawnej, sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.  Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com

 

fundacja 

 Projekt jest współfinansowany

ze środków Samorządu

Województwa Mazowieckiego

 

 

mazowsze